Identiteit

Identiteit van christelijke basisschool Het Kompas Lexmond​
Opgesteld door Schoolcommissie, MR en Team
Onder identiteit verstaan we de manier waarop onze school herkenbaar is. Als een christelijke school waar we ons in onderwijs, onderlinge omgang en beleid door het evangelie van Jezus Christus laten inspireren.
Deze christelijke identiteit heeft meerdere kanten: Ze is af te lezen aan godsdienstige vormen zoals bijbel lezen, bidden, het vieren van de christelijke feesten en het leren van de psalmen en geloofsliederen. Het evangelie van Jezus Christus is een vaste basis van waaruit wij werken. Op Het Kompas vinden wij het evenzeer belangrijk dat de identiteit zichtbaar wordt in de sfeer, zowel binnen als buiten de school, in een zorgvuldige omgang met elkaar en met de aarde die ons is toevertrouwd. Niet alleen wt we doen is belangrijk voor onze identiteit, maar vooral ook hoe we in het leven staan. Al deze aspecten samen bepalen onze uitgangspunten en doelstellingen van kwalitatief goed onderwijs.
Met elkaar proberen we zo vorm te geven aan 'het gelovig hart' van de school. Respect is daarbij een sleutelwoord. De school is niet te vereenzelvigen met n bepaalde christelijke richting of geloofsgemeenschap. Dat kan ook niet in een dorp waarin vanuit verschillende achtergronden gekozen wordt voor een christelijke school. Ondanks onderlinge verschillen in opvattingen, ook binnen het christendom, zoeken we naar een gezamenlijk perspectief. De boodschap van Gods liefde voor mensen staat daarbij centraal.
De naam van de school geeft symbolisch aan waar het om gaat: op Het Kompas kun je verwachten dat je een levensrichting gewezen wordt waarop je je doelen kunt afstemmen en een betrouwbare koers kunt varen.
Identiteit is een blijvende ontwikkeling. Net zo als de naald vast zit aan het middelpunt van het kompas en van daaruit de richting aangeeft, zo is voor ons het evangelie van Jezus Christus het middelpunt van waaruit onze richting in de praktijk van het onderwijs in de hedendaagse samenleving bepaald wordt.
Tenslotte: de christelijke identiteit van de school is niet alleen een etiket maar ook een omgangsvorm. Zij is af te lezen aan onderwijzend personeel, kinderen en ouders die met elkaar dit 'gelovig hart' van de school vormgeven.
De wijze waarop de identiteit van christelijke basisschool Het Kompas te Lexmond vorm krijgt in drie beleidsaspecten:

1. Onderwijs en leerinhoud
Uitgangspunten:

Als uitgangspunt voor het onderwijs geldt kwalitatief goed onderwijs, waarbij elke leerling zich zoveel mogelijk op het eigen niveau kan ontplooien in de richting van de kerndoelen. Dit eigen niveau is van belang vanwege de uniciteit die we zien in ieder schepsel van God. We focussen daarom niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook bewust op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In het onderwijs worden de leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs, zodat zij in staat zijn tot deelname aan de samenleving. Wij realiseren ons dat deze samenleving zeer divers is. Ook in Lexmond en binnen het christendom zien we diversiteit in achtergronden en geloofsopvattingen. In de onderlinge omgang wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van alle culturen, maar het christelijk perspectief is voor ons het uitgangspunt. Verscheidenheid wordt positief gewaardeerd. Er worden geen leerinhouden bij voorbaat uitgesloten en er wordt geen besloten omgeving gecreerd. Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen vinden wij belangrijk. Maar leerlingen worden wel enigszins beschermd tegen datgene waar ze nog niet aan toe zijn. Sommige keuzes kunnen ze nog niet zelf maken. Bij de aan te bieden leerinhoud wordt in alle groepen ruime aandacht gegeven aan de inhoud van de bijbel verhalen.

Kenmerken:
•In het onderwijs is specifiek aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben omdat zij onder- of bovenpresteren. De school biedt zorg op maat, zowel door Remedial Teaching alsook in de Dolfijngroep voor zogenaamde 'plus' leerlingen.
•Leerstof wordt inhoudelijk verbonden met een christelijk perspectief. Bijvoorbeeld ten aanzien van de omgang met de natuur: die wordt gezien als schepping van God.
•Er wordt gebruik gemaakt van gefilterd internet, er is begeleiding en er wordt aangegeven wat ongewenst surfgedrag is.
•Ten aanzien van de bibliotheek: Boeken die grof zijn qua taalgebruik of ten aanzien van christelijke waarden afwijzend of louter negatief, worden op school niet aanbevolen of (voor)gelezen.

2. Persoonlijke identiteitsvorming
Uitgangspunten:
De vorming van de persoonlijke identiteit van de leerlingen kan op een meervoudige manier worden ontplooid. Met andere woorden: de school zal de leerlingen een richting wijzen op welke manier met elkaar samengeleefd kan worden. Gebaseerd op christelijke waarden. De school vindt het belangrijk dat de kinderen ontdekken welke waarde het christelijk geloof voor mensen kan hebben als houvast en richtlijn voor hun leven. De waarde van het geloof is niet altijd zichtbaar, maar wel voelbaar in de verborgen omgang met God. De kinderen worden vertrouwd gemaakt met de inhoud en viering van christelijke feesten. Zij nemen ook kennis van vieringen in andere geloofstradities.
Respect voor andere overtuigingen en religies staat altijd centraal. Vanuit het christelijk perspectief is er ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en verschillen in beleving binnen en buiten het christendom. Niettemin wordt duidelijk gesteld dat de school kiest voor een christelijk perspectief en ook variaties daarbinnen erkend.

Kenmerken:
•De school profileert zich duidelijk met de viering van de christelijke feesten, met name rond Kerst en Pasen, maar ook met bid- en dankdag.
•De school werkt rondom de christelijke feesten afwisselend samen met beide plaatselijke kerken en verwacht ook dat kinderen daaraan meedoen.
•Er worden op school psalmen en (christelijke) liederen geleerd, de dag begint en eindigt met gebed of een andere vorm van toewijding of meditatie (bijv. een gedicht). Er wordt gelezen uit de bijbel als bron van het christelijk geloof. Kinderen leren dus ook bidden en danken. Als zij dit van huis uit niet kennen of meemaken, zullen ze hiervoor respect opbrengen.

3. Toelatingsbeleid leerlingen
Uitgangspunten:

•Als het gaat om aanname van leerlingen, geldt dat van ouders een positieve houding ten opzichte van het christelijk geloof verwacht wordt. Ouders hoeven niet kerkelijk meelevend te zijn. Er zijn echter wel consequenties verbonden aan de christelijke identiteit van de school. Dat betekent dat van kinderen participatie aan christelijke uitingsvormen als lied, viering en gebed wordt verwacht. Op verenigingsniveau is aannamebeleid vastgesteld voor leerlingen en leerkrachten
Kenmerken:
•Er worden geen speciale (godsdienstige) eisen gesteld bij het toelaten van leerlingen. Maar bij het aanmeldingsgesprek met ouders van een mogelijke leerling, wordt een duidelijke en heldere schets gegeven van het christelijk karakter van de school. Van ouders wordt verwacht dat zij de grondslag en identiteit van de school respecteren.
Team, medezeggenschapsraad en schoolcommissie van CBS Het Kompas, mei 2011