MR

Bij de invoering van de basisschool is elke school verplicht een medezeggenschapsraad (M.R.) te hebben, als schakel tussen bestuur, team en ouders. Daarom heeft ook onze school een M.R. Ze bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur is toegevoegd als adviserend lid. Hij kan de M.R. informeren over zaken die met het beleid van school te maken hebben.
Namens de ouders hebben in de M.R. zitting:
- Erik Langerak
- Sander Koopmans (neemt aan het einde van schooljaar 2020-2021 afscheid)
Namens het personeel hebben in de M.R. zitting:
- Liesbeth Koen
- AdriŽnne Timmerman
Ook hebben we als fusiescholen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de M.R. van elke fusieschool. Uit elke M.R. wordt een ouder- en een personeelslid afgevaardigd naar de G.M.R. Namens onze M.R. is†Sander Koopmans afgevaardigd.
De bevoegdheden van de (G.)M.R. liggen vooral op het terrein van het adviseren van of het wel of niet instemmen met beleidswijzigingen van het bestuur. De G.M.R. richt zich vooral op de bovenschoolse beleidszaken. De bevoegdheden liggen vast in een reglement.
Meestal verloopt het werk van de (G.)M.R. "achter de schermen", maar we willen graag opmerken dat we het heel belangrijk vinden dat het gebeurt, en dat er steeds weer ouders en collega's bereid zijn, een aantal jaren in de (G.)M.R. willen plaatsnemen.
Ook als ouder kunt u zelf te allen tijde punten aandragen bij de M.R. of om opheldering vragen als u iets niet duidelijk is.
U mag M.R. leden persoonlijk aanspreken, u kunt ook e-mailen: mr@kompaslexmond.nl