Passend onderwijs

Passend Onderwijs 
Per 1 augustus 2012 is de wet op passend onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van passend onderwijs is, dat iedere leerling onderwijs krijgt op een passende plek die aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling. In de praktijk betekent dit dat de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt en er minder verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs zullen plaatsvinden. Onze intern begeleider coördineert en organiseert deze ondersteuning. 

Om goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling is het belangrijk om eventuele belemmeringen vroegtijdig te signaleren. Volgens een toetskalender worden er in alle groepen en observaties uitgevoerd, zowel op cognitief (leren) als op sociaal-emotioneel gebied. 
 
Onze school heeft een zorgprofiel. Dat is het uitgangspunt voor onze school. In januari 2017 is het zorgprofiel aangepast. U kunt dit document vinden onder 'Downloads.'

Onze school gaat uiteraard mee met de ontwikkelingen van Passend Onderwijs.