Leerlingondersteuning

Leerlingondersteuning op CBS Het Kompas 
Het motto van onze school is 'Ieder kind is onze zorg' en van daaruit willen we graag een school zijn waar zorg en aandacht is voor ieder kind en waar kinderen uitgedaagd worden om optimaal te presteren binnen zijn of haar mogelijkheden. Ieder kind heeft iets anders nodig om tot leren te komen en onderwijsdoelen te bereiken. Wij streven ernaar om zo goed mogelijk af te stemmen op deze onderwijsbehoeften. 

Passend Onderwijs 
Per 1 augustus 2012 is de wet op passend onderwijs ingevoerd. Het uitgangspunt van passend onderwijs is, dat iedere leerling onderwijs krijgt op een passende plek die aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de leerling. In de praktijk betekent dit dat de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een steeds belangrijkere plaats inneemt en er minder verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs zullen plaatsvinden. Onze intern begeleider coördineert en organiseert deze ondersteuning. 

Om goed te kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling is het belangrijk om eventuele belemmeringen vroegtijdig te signaleren. Volgens een toetskalender worden er in alle groepen en observaties uitgevoerd, zowel op cognitief (leren) als op sociaal-emotioneel gebied. 

Groepsbesprekingen en ondersteuningsteam
Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen, bespreken we de leerlingen regelmatig tijdens groepsbesprekingen. Tijdens deze besprekingen richten we ons op de vraag hoe we de leerlingen het beste verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door hen extra hulp en oefening te bieden, maar ook door hen juist meer uitdaging te bieden in onze dolfijn- en delfinogroep. Deze extra hulp kan zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied geboden worden. 
Naast de groepsbesprekingen worden er per schooljaar ook vier à vijf besprekingen met het ondersteuningsteam gepland. Bij deze bespreking zijn een orthopedagoog en ambulant begeleider van het speciaal onderwijs, de leerkracht, ouders en de intern begeleider van de leerling aanwezig. Een leerling wordt in het ondersteuningsteam besproken als er vanuit school een specifieke hulpvraag is over de manier waarop we de ondersteuning rondom deze leerling vorm kunnen geven. Met elkaar proberen we in de bespreking tot passende handelingsadviezen te komen. De hulpvraag kan gericht zijn op het leren van een leerling, maar ook op het gedrag. Een leerling wordt pas besproken nadat ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. Zij worden ook gevraagd om bij de bespreking aanwezig te zijn, omdat zij hun kind het allerbeste kennen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het komen tot goede adviezen voor in de klas. 

Hulpplannen en ontwikkelingsperspectief 
Na elke toetsperiode maken de leerkrachten voor alle basisvakken een indeling van hun groep in drie niveaus en beschrijven ze in een document welke aanpak ze kiezen voor deze verschillende niveaugroepen. Voor leerlingen die extra hulp buiten de groep nodig hebben, worden hulpplannen opgesteld door de remedial teacher. In het hulpplan wordt beschreven aan welke doelen er gewerkt wordt en op welke manier we de doelstellingen willen behalen. Het hulpplan wordt na een aantal weken geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Behalve een remedial teacher is er op onze school ook een onderwijsassistent en zijn er enkele vrijwilligers die kinderen extra hulp kunnen bieden. 

Externe instanties 
Voor sommige leerlingen is het nodig om de hulp van externe instanties in te schakelen. De intern begeleider onderhoudt het contact met de schoolmaatschappelijk werker, logopedist, Cesartherapeut, speltherapeut en ambulant begeleiders van scholen voor speciaal (basis)onderwijs.